ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

Pre-Examination training for competitive examinations (IAS / KAS / CET / Police training)

Taking into consideration of competitive examinations conducted by UPSC/KPSC, PU Board (CET), Police recruitment and other examination authorities the Government of Karnataka has taken up the pre-examination training programme through prestigious institutions.


Financial/Academic year 2019/20 Tasks

Proposal are invited from recognized coaching institutes from across the state to impart pre-coaching to minority students for NEET/CET Exam for the FY 2019-20
 • Download the Notification & Instructions for free Pre-Coaching to UPSC/KPSC aspirants 2019-20
 • Click here to know about the documents required to avail pre-coaching for civil service examinations 2019-20
 • Instructions regarding documents submission & check list
 • Click here to apply online for Pre-Coaching to UPSC/KPSC aspirants 2019-20
 • Queries regarding filling up for online application form can be mailed on oafupsckpscqueries@gmail.com

 • Syllabus for Common Entrance Test for Preliminary Training for SC/ST/Backward Class & Minority candidates aspiring for IAS/KAS/SSC/Banking competitive Examinations Model Question Papers of CET for free pre coaching to upsc & kpsc aspirants

  Financial/Academic year 2018/19 Progress

  Increase in Incentive of Monthly Stipend for law graduates
  Syllabus for Common Entrance Test for Preliminary Training for SC/ST/Backward Class & Minority candidates aspiring for IAS/KAS/SSC/Banking competitive Examinations
  Model Question Papers of CET for free pre coaching to upsc & kpsc aspirants


  2016 Batch IAS Results are out. Congratulations to Mr. Shaikh Tanveer Asif who secured 25 Rank and Miss. Jabeen Fatima 525 rank both of them sponsored by the Directorate of Minorities for coaching at Delhi.


  Shaikh Tanveer Asif (Rank 25) (Roll No: 0713020)

  Jabeen Fatima (Rank 525)(Roll No: 0770627)

  Regarding Shaikh Tanveer Asif Interview

  ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
  ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019