ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

Post-Matric scholarship is awarded to students from the minority communities from class XI to Ph.D.

Post Matric Scholarship 2017-18

Post Matric Scholarship 2017-18 Pending List for Want of Documents Fresh - 17049 Students

Post Matric Scholarship 2017-18 (GoK) Rejected List Fresh - 1543 Students

Transaction Failure List Post Matric Scholarship (GoK) 2017-18 Fresh- 13949 Students

List of Students Sanctioned Post Matric Scholarship from (GoK) 2017-18 Fresh 144276 Students

List of Students Sanctioned Post Matric Scholarship from (GoI) 2017-18 Fresh/Renewal 42322 StudentsPost Matric Scholarship 2016-17

List of Students Sanctioned Post Matric Scholarship from (GoI) 2016-17 Fresh 19721 Students

List of Students Sanctioned Post Matric Scholarship from (GoI) 2016-17 Renewal 4661 Students

List of Students Sanctioned Post Matric Scholarship from (GoK) 2016-17 Fresh 131632 Students

Transaction Failure 1 List Post Matric Scholarship (GoK) 2016-17 Fresh 9671 Students

Transaction Failure 2 List Post Matric Scholarship (GoK) 2016-17 Fresh 621 Students

Transaction Failure List 2015-16

Transaction Failure List (GoK)Post Matric Scholarship 2015-16
List of Students Sanctioned (GoK) Post Matric Scholarship 2015-16 Online/Offline

Post Matric Scholarship GOI-PFMS List 2015-16

Post-Matric Scholarship District Wise Sanctioned Abstract

Government Order
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019