ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
logo

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು | ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು

logo

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಝಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್‍ ಖಾನ್
ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ,ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು |ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

Merit-Cum-Means scholarship is awarded to students from the minority communities to pursue professional and technical courses.

Merit Cum Means Scholarship 2017-18

Transaction Failure List Merit Cum Means Scholarship (GoK) 2017-18 Fresh - 1465 Students

List of Students Sanctioned Merit Cum Means Scholarship from (GoK) 2017-18 Fresh / Renewal - 19444 Students

List of Students Sanctioned Merit Cum Means Scholarship from (GoI) 2017-18 Fresh / Renewal - 9806 Students

Merit Cum Means Scholarship 2017-18 Pending List for Want of Documents Fresh / Renewal - 8899 Students

Verification of Merit Cum Means Documents of MD/Equivalent Courses List Fresh / Renewal - 61 Students.

Merit Cum Means Scholarship 2017-18 (GoK) Rejected List Fresh / Renewal - 4658 Students

Merit Cum Means Scholarship 2016-17

List of Students Sanctioned Merit Cum Means Scholarship from (GoI) 2016-17 Fresh-2409 Students

List of Students Sanctioned Merit Cum Means Scholarship from (GoK) 2016-17 Fresh- 24043 Students

Transaction Failure List Merit Cum Means Scholarship (GoK) 2016-17 Fresh- 897 Students

Transaction Failure List 2015-16

Transaction Failure List Merit Cum Means Scholarship 2015-16
List of Students Sanctioned (GoK) Merit Cum Means Scholarship Fresh 2015-16 Online/Offline

Merit Cum Means Scholarship GOI-PFMS List 2015-16

Merit Cum Means Scholarship District Wise Sanctioned Abstract

Government Order
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 11/01/2019