ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

As per the Government of Karnataka order No: NWD 196 MDS 2017, (P-2), dated: 05/08/2017, incentive will be provided to candidates belonging to minority communities (Muslim, Christian, Buddhist, Sikh, Jain & Parsi) who are pursuing Journalism and Mass Communication related Training/ Certification Courses (Both Printed & Electronic Media) to avail monthly incentive.

For 3 Month Course Rs. 30,000/- , for 6 Months Course Rs. 60,000/- and 12 Month Course Rs. 1,20,000/- of incentive will be provided.

  1. Student should be a domicile of state of Karnataka)
  2. Students annual family Income should be less than Rs.6 Lakhs.
  3. Student age should be of Minimum 18 years & Maximum 40 years.
  4. Students should be a Graduate.
  5. Student should be pursuing Journalism & Mass Communication Related Training/ Certification Course in Government/ Aided/ Prestigious private institutions.
  6. Students pursuing Journalism & Mass Communication UG/PG Courses will be eligible to this Incentive during the internship period or during their training/certification period after successful completion of UG/PG Course.

    However during UG/PG Course students are eligible for Post Matric Scholarship.

  7. Students should maintain monthly attendance of 80% & candidates should submit Monthly Attendance & Monthly Progress Report issued by the Institute.
  8. Candidate can utilizes this scheme benefit only one time.
Notification - Incentive for Journalism and Mass Communication Students
Notification 2018-19 - Incentive for Journalism and Mass Communication Students

Note:- Eligible candidates must register online first then download offline application form and submit to Directorate of Minorities along with required documents.

Online Registration 2018-19
Offline Application Form 2018-19
Government Order
List of Beneficiaries for Laptop & Camera Distribution 2018-19
Released Amount of Incentive for Journalism and Mass Communication Students 2018-19
Individual Intimation Letters Regarding Counselling & Original Documents Verification for Incentive to students who are Pursuing Mass Communication & Journalism Course

ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019