ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

The main objective of the Scheme is to arrest the tendency of drop out due to economic incapability and in order to create the possibilities of employment opportunities amongst the Meritorious minorities students to continue the Pre-University, Professional and Technical Courses in Degree at Post-Graduation level, M.Phil and PHD.

Fee Reimbursement 2017-18

Transaction Failure List Fee Reimbursement 2017-18 (Merit Cum Means Studens 1220)

Transaction Failure List Fee Reimbursement 2017-18 (Post Matric Studens 4139)

List of Students Sanctioned Fee Reimbursement 2017-18 Fresh / Renewal (Merit Cum Means Student 20048)

List of Students Sanctioned Fee Reimbursement 2017-18 (Post Matric Student 82996)Fee Reimbursement 2016-17

List of Students Sanctioned Fee Reimbursement 2016-17 (Merit Cum Means Student 26807)

List of Students Sanctioned Fee Reimbursement 2016-17 (Post Matric Student 74041)

Transaction Failure List Fee Reimbursement 2016-17 (Merit Cum Means Studens 944)

Transaction Failure List Fee Reimbursement 2016-17 (Post Matric Student 4210)

Documents Required for Release of Fee Reimbursement 2016-17

Documents Required for Release of Fee Reimbursement 2016-17 to the students studying in (M.D, M.D.S. & M.S)

Transaction Failure List 2015-16

Fee Reimbursement District Wise Sanctioned Abstract

Government Order
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019